How many cities are called Mount Victoria in Papua New Guinea?

 

How many places in Papua New Guinea are called Mount Victoria?

There is one place named Mount Victoria in Papua New Guinea.

Location Mount Victoria:
Cities

Kusi (5)
Buri (4)
Mai (4)
Aure (4)
Moro (4)
Mari (4)
Domara (3)
Kuru (3)
Omo (3)
Wau (3)
Koru (3)
Mala (3)
Po (3)
Toma (3)
Tauri (3)
Wagu (3)
Koki (3)
Nago (3)
Au (3)
Mondo (3)
Garu (3)
Doma (3)
Komo (3)
Wasu (3)
Baru (3)
Kama (3)
Maiva (3)
Tari (3)
Fore (3)
Sali (3)