How many cities are called Funakoshi in Japan?

 

How many places in Japan are called Funakoshi?

There are 11 places named Funakoshi in Japan.

Cities

Ono (18)
Ota (17)
Hongo (16)
Wada (15)
Minato (15)
Ohama (14)
Tomari (14)
Kawasaki (14)
Hama (14)
Nakamura (13)
Hara (13)
Nagahama (13)
Oshima (13)
Sakai (12)
Yoshida (12)
Okubo (12)
Okawa (11)
Kanayama (11)
Hirose (11)
Kawaguchi (11)
Funakoshi (11)
Shinden (11)
Seto (11)
Otani (10)
Shirahama (10)
Ichiba (10)
Shimizu (10)
Ikeda (10)
Kamo (10)
Takada (10)