How many cities are called Lhota in Czech Republic?

 

How many places in Czech Republic are called Lhota?

There are 10 places named Lhota in Czech Republic.

Cities

Neudorf (13)
Nova Ves (12)
Novy Dvur (12)
Ujezd (11)
Petrovice (11)
Chlum (11)
Komarov (10)
Popovice (10)
Sedlec (10)
Lhotka (10)
Lhota (10)
Hradek (10)
Obora (9)
Stritez (9)
Zd'ar (9)
Bela (9)
Podoli (9)
Kostelec (9)
Podlesi (9)
Veseli (9)
Brezina (9)
Karlov (9)
Skalka (9)
Slatina (9)
Borek (9)
Nove Dvory (8)
Hradec (8)
Vrbice (8)
Viska (8)
Vysoka (8)