How many cities are called Austerlitz in Czech Republic?

 

How many places in Czech Republic are called Austerlitz?

There is one place named Austerlitz in Czech Republic.

Location Austerlitz:
Cities

Neudorf (13)
Novy Dvur (12)
Nova Ves (12)
Ujezd (11)
Petrovice (11)
Chlum (11)
Lhota (10)
Hradek (10)
Popovice (10)
Komarov (10)
Sedlec (10)
Lhotka (10)
Borek (9)
Stritez (9)
Obora (9)
Zd'ar (9)
Podoli (9)
Bela (9)
Podlesi (9)
Kostelec (9)
Veseli (9)
Brezina (9)
Skalka (9)
Karlov (9)
Slatina (9)
Bedrichov (8)
Janov (8)
Ostrov (8)
Nove Dvory (8)
Hradec (8)