How many cities are called Rabat in Afghanistan?

 

How many places in Afghanistan are called Rabat?

There are 14 places named Rabat in Afghanistan.

Cities

Nowabad (22)
Sra Kala (19)
Kariz (18)
Nawabad (18)
Karez (18)
Akhundkhel (17)
Kheyrabad (17)
Khayrabad (17)
Qal`ah-ye Now (16)
Srakala (16)
Kala (16)
`Omar Khel (16)
Akhund Khel (16)
Shorab (15)
Sheykhan (15)
Siah Sang (15)
Doab (14)
Chenar (14)
`Aliabad (14)
Karizak (14)
Pitav (14)
Nayak (14)
Rabat (14)
Petaw (14)
Karezak (14)
Khairabad (14)
`Ali Khel (14)
Dewalak (14)
Surkhjoy (14)
Navabad (14)