How many cities are called Nowabad in Afghanistan?

 

How many places in Afghanistan are called Nowabad?

There are 22 places named Nowabad in Afghanistan.

Cities

Nowabad (22)
Sra Kala (19)
Karez (18)
Kariz (18)
Nawabad (18)
Khayrabad (17)
Kheyrabad (17)
Akhundkhel (17)
Akhund Khel (16)
Qal`ah-ye Now (16)
Kala (16)
Srakala (16)
`Omar Khel (16)
Sheykhan (15)
Siah Sang (15)
Shorab (15)
Dewalak (14)
Navabad (14)
Surkhjoy (14)
Bedak (14)
`Aliabad (14)
Pitav (14)
Rabat (14)
Petaw (14)
Karizak (14)
Doab (14)
Chenar (14)
Shaykhan (14)
Nayak (14)
Karezak (14)