How many cities are called Nayak in Afghanistan?

 

How many places in Afghanistan are called Nayak?

There are 15 places named Nayak in Afghanistan.

Cities

Nowabad (22)
Sra Kala (19)
Karez (18)
Kariz (18)
Nawabad (18)
Akhundkhel (17)
Khayrabad (17)
Kheyrabad (17)
`Omar Khel (16)
Qal`ah-ye Now (16)
Srakala (16)
Akhund Khel (16)
Kala (16)
Shorab (15)
Siah Sang (15)
Sheykhan (15)
Khairabad (14)
Dewalak (14)
Karezak (14)
Navabad (14)
Pitav (14)
Rabat (14)
Petaw (14)
`Ali Khel (14)
Doab (14)
Chenar (14)
Surkhjoy (14)
Qal`eh-ye Now (14)
Karizak (14)
Nayak (14)