How many cities are called Kariz in Afghanistan?

 

How many places in Afghanistan are called Kariz?

There are 19 places named Kariz in Afghanistan.

Cities

Nowabad (22)
Sra Kala (19)
Kariz (18)
Nawabad (18)
Karez (18)
Akhundkhel (17)
Kheyrabad (17)
Khayrabad (17)
Qal`ah-ye Now (16)
Srakala (16)
Kala (16)
`Omar Khel (16)
Akhund Khel (16)
Shorab (15)
Siah Sang (15)
Sheykhan (15)
Shaykhan (14)
Bedak (14)
Doab (14)
Chenar (14)
`Aliabad (14)
Karizak (14)
Pitav (14)
Nayak (14)
Rabat (14)
Petaw (14)
Dewalak (14)
Karezak (14)
Khairabad (14)
`Ali Khel (14)