How many cities are called Karez in Afghanistan?

 

How many places in Afghanistan are called Karez?

There are 18 places named Karez in Afghanistan.

Cities

Nowabad (22)
Sra Kala (19)
Nawabad (18)
Karez (18)
Kariz (18)
Akhundkhel (17)
Kheyrabad (17)
Khayrabad (17)
Kala (16)
Qal`ah-ye Now (16)
Srakala (16)
Akhund Khel (16)
`Omar Khel (16)
Shorab (15)
Sheykhan (15)
Siah Sang (15)
Karizak (14)
Shaykhan (14)
Khairabad (14)
Dewalak (14)
Karezak (14)
`Ali Khel (14)
Nayak (14)
Pitav (14)
Rabat (14)
Petaw (14)
Surkhjoy (14)
Navabad (14)
Bedak (14)
Doab (14)