How many cities are called Chenar in Afghanistan?

 

How many places in Afghanistan are called Chenar?

There are 14 places named Chenar in Afghanistan.

Cities

Nowabad (22)
Sra Kala (19)
Karez (18)
Kariz (18)
Nawabad (18)
Kheyrabad (17)
Akhundkhel (17)
Khayrabad (17)
Akhund Khel (16)
Qal`ah-ye Now (16)
Kala (16)
Srakala (16)
`Omar Khel (16)
Sheykhan (15)
Siah Sang (15)
Shorab (15)
Doab (14)
Chenar (14)
Qal`eh-ye Now (14)
Navabad (14)
Surkhjoy (14)
Bedak (14)
Dewalak (14)
`Aliabad (14)
Karizak (14)
Shaykhan (14)
Pitav (14)
Rabat (14)
Petaw (14)
Karezak (14)